UYGULAMALI REGRESYON ANALİZİ

0

UYGULAMALI REGRESYON ANALİZİ

UYGULAMALI REGRESYON ANALİZİ – İSTATİSTİK
UYGULAMALI REGRESYON ANALİZİ

1. Gün
Temel Konseptler (Hipotez testi, Korelasyon vs.)
STATA`ya giriş
Klasik Lineer Regrasyonun Varsayımları
En Küçük Kareler Yöntemi
Basit Lineer Regresyon
Sabit Terim (Intercept)
Eğim Terimi (Slope)
Grafiksel Uyum/Regresyon Çizgisi
Hata ve bağımlı değişken tahminlemesi
Çoklu Regresyon
Beta Katsayısı
Kukla Bağımsız Değişken
Etkileşim Terimi (Interection term)
Model Seçme
Analiz ve Yorumlama
Örneklerle Çoklu Regresyon

2. Gün
Regresyon Tanısal Sınama (Diagnostics)
Aykırı Gözlemler (Outliers) ve Verisel Problemler
Normallik Varsayımı
Grafiksel Teşhisler
Kernel Yoğunluk Grafiği
Standardize Normal Olasılık Grafiği
Shapiro-Wilk W Testi
Homoscedasticity Varsayımı
Breusch-Pagan Test
White`s Test
Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Yöntemi (Weighted Least Square)
White`s Düzeltilmiş Hata Yöntemi
Multicollinearity
Collinearity Tanısal Sınamaları
Varyans Enflasyon Faktörü
Doğrusallık Varsayımı
Model Spefikasyonları
Linktest
RESET test (Dışlanmış Değişken Testi)
Serisel Korelasyon
Durbin-Watson Testi
LM Test (Breusch–Godfrey Testi)
Cochrane–Orcutt Tahminlemesi
Soru-Cevap 


Bilgi Formu

Share.

Leave A Reply